Mamy do rozdania 10 zestawów gadżetów z naszego miniserialu „Fanatyk: Historia prawdziwa”! 

Wziąć udział w konkursie można na naszym profilu na Facebooku.

Regulamin promocji znajdziecie poniżej:

Regulamin akcji „Wypożyczalnia OLX” 
(dalej „Regulamin”)

§ 1 Organizacja Akcji

 1. Organizatorem akcji „Wypożyczalnia OLX” (zwanej dalej „Akcją”) jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 (dalej „Organizator”).
 2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
 3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Organizator przeprowadza Akcję na fanpage’u OLX na Facebook’u „@olx.polska” (dalej „Strona Akcji”).
 5. Niniejsza Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, promowana czy przeprowadzana przez serwis Facebook oraz Instagram.
 6. Regulamin Akcji dostępny jest w czasie trwania Akcji oraz w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na Stronie Akcji.
 7. Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 21 kwietnia 2021 r. od godz. 9:00 do dnia 24 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59.

§ 2 Zasady oraz przebieg Akcji

 1. W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, przebywająca lub zameldowana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
 2. spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie.
 1. Osoba uczestnicząca w Akcji spełniająca łącznie powyższe warunki zwana jest dalej w treści Akcji „Uczestnikiem”.
 2. Zadaniem Akcji jest odpowiedź na pytanie pod wskazanym postem konkursowym: „Odpowiedz na pytanie – jak myślisz, ile osób odwiedziło Wypożyczalnię OLX w dniach od 1 marca 2021 r. do 20 kwietnia 2021 r.?”. Odpowiedź należy opublikować w formie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Akcji.
 3. Przekazany w ten sposób komentarz może zostać wykorzystany w informacjach
  i materiałach promującym Akcję.
 4. Udostępnienie komentarza jest jednoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w Akcji. Każdy Uczestnik może wysłać więcej niż jeden komentarz.
 5. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r. w formie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Akcji.
 6. Na mocy niniejszego Regulaminu, Uczestnik nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na wykorzystanie komentarza, o którym mowa w pkt. 2.3. stworzonego na potrzeby Akcji. Powyższa zgoda obejmuje zezwolenie na korzystanie w celach informacyjno-promocyjnych przez Organizatora z komentarza jak i prawo do rozpowszechniania komentarza bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz na wykorzystanie komentarza na zasadzie prawa cytatu a także w szerszym zakresie w formie drukowanej, jak i za pośrednictwem sieci Internet, w tym między innymi na stronach internetowych Organizatora a także jej profilach społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Pinterest oraz YouTube oraz spółek z nią powiązanych i podmiotów zależnych.
 7. Uczestnik oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, przekazany Organizatorowi komentarz nie narusza praw osób trzecich, nie zawiera treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznawanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe a także treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 8. Zadanie oceniane będzie przez powołaną przez Organizatora komisję (dalej „Komisja”), która czuwać będzie również nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji.
 9. Rozstrzygnięcie Komisji jest ostateczne. 
 10. Komentarze wysłane po dacie zakończenia Akcji nie zostaną przyjęte przez Organizatora.
 11. Każdy Uczestnik, wysyłając komentarz, oświadcza, że jest uprawniony do udziału w Akcji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do niewykorzystania niektórych komentarzy.
 13. Komisja nagrodzi niektórych Uczestników – osoby, które udzielą odpowiedzi najbliżej poprawnej liczby i przyzna nagrody (dalej: „Nagroda”) w postaci:
 14. Miejsca 1 – 10: setu Fanatycznych gadżetów OLX składających się z butelki termicznej, kubka emaliowanego, scyzoryka wielofunkcyjnego.  
 1. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest pokwitować odbiór Nagrody poprzez podpisanie protokołu przyjęcia Nagrody (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). Spełnienie tego wymogu stanowi warunek wydania Nagrody.
 2. Nagrody nie mogą być odsprzedawane, w szczególności wystawiane na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotu, stanowiącego Nagrodę w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, gdy:
 1. Naruszy on postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. Naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym
  w szczególności naruszy prawa autorskie – popełni plagiat cudzego dzieła niezależnie od formy czy stanu.
 1. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Akcji.
 2. Komentarze po ich publikacji nie mogą podlegać edycji. Edytowane komentarze nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 3. Usunięcie komentarza przez Uczestnika jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.

§ 3 Dane Osobowe 

 1. Organizator będzie przetwarzał podane przez Uczestnika dane osobowe
  w celach organizacji     i      przeprowadzenia     Akcji     przez czas niezbędny do wykonania wskazanego celu. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej „RODO”.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia.   W   celu   skorzystania   z   któregokolwiek   z   ww.   praw   Uczestnik powinien   skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do dnia 1 maja 2021 r. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43,61-872 Poznań z dopiskiem „Konkurs OLX”.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na wskazany powyżej adres.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 4. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Komisję decyzji, co do wyboru przez Komisję zwycięzców Konkursu.
 5. Reklamacje rozpatruje komisja Konkursowa złożona z osób będących przedstawicielami Organizatora.
 6. Reklamację będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 7. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany przez Reklamującego.
 8. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego przez właściwy Sąd powszechny.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorący udział w Akcji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora i na Stronie Akcji.
 3. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Akcji przez Uczestników Akcji należy kierować na adres: [email protected].
 4. Udział Uczestnika w Akcji nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
 5. Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Akcji.
 6. Wszelkie materiały promujące Akcję mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji, przerwania Akcji lub jego wcześniejszego zakończenia.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY

 1. Niniejszym kwituję odbiór nagrody ufundowanej przez Grupę OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań (dalej „Spółka”) za wygraną w Konkursie organizowanym przez Spółkę.
 1. Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci:
 • ::::::.. o wartości …………. zł brutto 
 1. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz, że legitymuję się poniższymi danymi osobowymi i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
 1. Organizator będzie przetwarzał podane przeze mnie dane osobowej w celach organizacji     i     przeprowadzenia     Konkursu     oraz     dla     celów   podatkowych  i rachunkowych przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych osobowych) – dalej „RODO”.
 2. Moje Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia.   W   celu   skorzystania   z   któregokolwiek   z   ww.   praw   powinienem   skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl. Podanie danych osobowych pozostaje dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie. Jestem uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

::::::.:.:.., dnia ::::::2021 roku

:::::::::.:.:.. (podpis odbierającego nagrodę)