Zapraszamy do wzięcia udziału w Wakacyjnym konkursie OLX Praca! Możecie wygrać jeden z 5 letnich zestawów. Szczegóły znajdziecie na naszym profilu na Facebooku, natomiast regulamin akcji dostępny jest poniżej:

Regulamin konkursu „Wakacyjny konkurs OLX Praca

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin„) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w konkursie pod nazwą „Wakacyjny konkurs OLX Praca”, procedurę reklamacyjną oraz obowiązki Organizatora („Konkurs„).
 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.510.000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 („Organizator” albo „Grupa OLX„).
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 888 ze zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy).
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 5. Organizator przeprowadza Konkurs na fanpage’u OLX na  na portalu Facebook „@olx.polska” („Strona Konkursu”).
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany czy przeprowadzany przez serwis Facebook lub inne serwisy powiązane z serwisem Facebook.
 7. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 10 sierpnia 2022 r. od godziny 10:00 do dnia 14 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu„).
 8. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Czasu Trwania Konkursu, o czym Organizator poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem Strony Konkursu najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnym upływem Czasu Trwania Konkursu.

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
 4. spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie i prawidłowo wykona zadanie konkursowe opisane w § 3 poniżej.
 5. Osoba uczestnicząca w Konkursie spełniająca łącznie powyższe warunki zwana jest dalej w treści Regulaminu „Uczestnikiem”.
 6. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u Organizatora lub w podmiotach z nimi powiązanych (zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych i zstępnych (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Konkursu odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe („Odpowiedź„):

Ile ogłoszeń zostało wstawionych w kategorii „Praca” w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 9 sierpnia 2022 r. („Pytanie Konkursowe„).

 • Udział w Konkursie biorą wyłącznie Odpowiedzi zamieszczone w postaci komentarza w Czasie Trwania Konkursu. Odpowiedzi przesłane po tym czasie nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 • Odpowiedź nie może:
 • naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dobrych obyczajów, w tym praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
 • zawierać treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić odbiorców w błąd, treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub obsceniczne, wulgaryzmów, określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację określonych osób lub grupy osób;
 • być sprzeczna z wytycznymi dla społeczności portalu Facebook (www.facebook.com/communitystandards).
 • 4.       Udział w Konkursie jest dobrowolny. Publikacja Odpowiedzi pod postem konkursowym na Stronie Konkursu jest jednoznaczna ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie„).
 • Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu i potwierdzeniem spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.
 • Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia wyłącznie jednej Odpowiedzi. W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej liczby Odpowiedzi uwzględnia się wyłącznie pierwszą Odpowiedź, a pozostałe podlegają odrzuceniu. Odpowiedzi odrzucone nie biorą udziału w Konkursie.
 • Odpowiedź po dokonaniu Zgłoszenia nie może podlegać edycji. Odpowiedzi edytowane nie biorą udziału w Konkursie.
 • Usunięcie komentarza z Odpowiedzią jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 • Organizator opublikuje prawidłową odpowiedź na Pytanie Konkursowe na Stronie Konkursu maksymalnie w terminie 3 dni od upływu Czasu Trwania Konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, który:
 • naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
 • w związku z Konkursem naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 • Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika także wówczas, gdy zajdzie uzasadniona wątpliwość co do prawdziwości tożsamości Uczestnika lub innych przekazanych przez niego informacji odnośnie jego osoby.
 • Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.

§ 4 Zwycięzcy

 1. Odpowiedzi nadesłane przez Uczestników będą podlegały ocenie przez wyznaczonego pracownika (lub pracowników) Organizatora. Zwycięzcami zostanie 5 (pięcioro) Uczestników, których Odpowiedzi są najbliższe prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu („Zwycięzcy”).
 2. Organizator przewiduje, że w przypadku, gdy w Czasie Trwania Konkursu więcej niż 5 Uczestników udzieli Odpowiedzi spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wówczas wszyscy ci Uczestnicy zostają Zwycięzcami.
 3. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi na Stronie Konkursu w dniu 17 sierpnia 2022 r. – w formie komentarza pod postem konkursowym. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie zostania Zwycięzcą w wiadomości prywatnej.

§ 5 Nagrody

 1. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci zestawu gadżetów wakacyjnych składających się z 2 leżaków, parawanu, notesu, torby i długopisu („Nagroda”). Zdjęcie przedstawiające Nagrody zostaną opublikowane w postaci postu na Stronie Konkursu w Czasie Trwania Konkursu.
 2. Wartość Nagrody wynosi łącznie 225 zł brutto.
 3. W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany przez Organizatora w odpowiedzi na komentarz Zwycięzcy zawierający Odpowiedź. Zwycięzcy zostanie udostępniony formularz
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz, na ekwiwalent pieniężny albo na jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego rodzaju. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 5. Organizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Nagród. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w Konkursie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Nagroda nie jest przyznawana Zwycięzcy w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 7. Zwycięzca zobowiązany jest pokwitować odbiór Nagrody poprzez podpisanie protokołu przyjęcia Nagrody (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). Spełnienie tego wymogu stanowi warunek wydania Nagrody.
 8. Udział Uczestnika w Konkursie oraz spełnienie zobowiązań Zwycięzcy, nie stanowi podstawy żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Zwycięzcy jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. ów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców także w celu udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania Nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO). W przypadku powstania roszczeń związanych z Konkursem, dane osobowe będą przetwarzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie oraz wysłania i odbioru Nagrody (w przypadku Zwycięzców).
 4. Uczestnik i Zwycięzca mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl lub skontaktować się drogą mailową na adres [email protected].
 5. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i opublikowania listy Zwycięzców zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo w formie pisemnie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem „Konkurs OLX Praca”.
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do kontaktu ze zgłaszającym (korespondencyjny lub e-mail), okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.
   1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
   2. Organizator rozpozna reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
   3. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://blog.olx.pl/wp-content/uploads/2022/08/wakacyjny_konkurs_olx_praca_regulamin.pdf w Czasie Trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.
  1. Wszelkie zgłoszenia naruszenia zasad Konkursu należy kierować na adres: [email protected]
   1. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
   2. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w tym dostępem do Internetu będą ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
   3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia.

Załączniki:

 1. Wzór protokołu przyjęcia nagrody

Załącznik nr 1 do Regulaminu – wzór protokołu przyjęcia nagrody

Niniejszym kwituję odbiór nagrody ufundowanej przez Grupę OLX sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań („Spółka”) za wygraną w konkursie pt. „Wakacyjny konkurs OLX Praca” organizowanym przez Spółkę („Konkurs”).

Oświadczam, że przyjmuję nagrodę w postaci zestawu gadżetów wakacyjnych składających się z 2 leżaków, parawanu, notesu, torby i długopisu o łącznej wartości 225 zł brutto.

Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz że legitymuję się poniższymi danymi osobowymi i jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Spółka będzie przetwarzała podane przeze mnie dane osobowe w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania Nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). W przypadku powstania roszczeń związanych z Konkursem, dane osobowe będą przetwarzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów.
 2. administratorem danych osobowych jest Spółka,
 3. rozumiem, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl lub skontaktować się drogą mailową na adres [email protected].
 4. rozumiem, że mam prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

………………………………, dnia ………… 2022 r. (miejscowość i data)

…………………………………………………………………. czytelny podpis (imię i nazwisko)