Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Fanatyka! Możecie wygrać aż 4 podwójne bilety na wyjątkowy spektakl „Fanatyk: Mistrzostwa Świata w Łowieniu Metodą Gruntową”, który odbędzie się 05.11.2022 r. w Poznaniu w Kinoteatrze Apollo o godzinie 16:00 i 19:00. Szczegóły znajdziecie na naszym profilu na Facebooku, natomiast regulamin akcji dostępny jest poniżej.

Regulamin konkursu „Fanatyk II”
prowadzonego w dniach 17-20 października 2022 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady funkcjonowania, czas trwania i uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w konkursie pod nazwą „Fanatyk II”, procedurę reklamacyjną oraz obowiązki Organizatora („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Grupa OLX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-872 Poznań, przy ul. Królowej Jadwigi 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, o kapitale zakładowym w wysokości 1.510.000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995 („Organizator” albo „Grupa OLX”).
 3. Współorganizatorem Konkursu, zapewniającym Nagrody dla Zwycięzców jest spółka Adria Art sp. z o.o. siedzibą w Bydgoszczy, 85-018 Bydgoszcz, przy ul. ks. Piotra Skargi 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000987353, o kapitale zakładowym w wysokości 20.100,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9671422655 („Współorganizator”).
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem transgranicznego charakteru sieci Internet.
 6. Organizator przeprowadza Konkurs na fanpage’u OLX na  na portalu Facebook „@olx.polska” („Strona Konkursu”). 
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, promowany czy przeprowadzany przez serwis Facebook lub inne serwisy powiązane z serwisem Facebook.
 8. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia 17 października 2022 r. od godziny 12:00 do dnia 20 października 2022  r. do godz. 23:59 („Czas Trwania Konkursu”).
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu Czasu Trwania Konkursu, o czym Organizator poinformuje w drodze ogłoszenia zamieszczonego za pośrednictwem Strony Konkursu najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnym upływem Czasu Trwania Konkursu.

§ 2 Uczestnicy

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:
 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
 3. spełnia wymogi wskazane w niniejszym Regulaminie i prawidłowo wykona zadanie konkursowe opisane w § 3 poniżej.
 1. Osoba uczestnicząca w Konkursie, która spełnia łącznie powyższe warunki zwana jest dalej w treści Regulaminu „Uczestnikiem”.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów lub osoby zatrudnione u Organizatora lub Współorganizatora lub w podmiotach z nimi powiązanych (zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną) oraz członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych i zstępnych (niezależnie od stopnia pokrewieństwa), rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest opublikowanie w formie komentarza pod postem konkursowym na Stronie Konkursu odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe („Odpowiedźâ€):

Ilu Użytkowników dodało ogłoszenia w serwisie olx.pl w kategorii Wypożyczalnia od 01.01.2022 r. do 16.10.2022 r.? („Pytanie Konkursowe”).

 1. Udział w Konkursie biorą wyłącznie Odpowiedzi zamieszczone w postaci komentarza w Czasie Trwania Konkursu. Odpowiedzi przesłane po tym czasie nie będą uwzględniane przez Organizatora.
 2. Odpowiedź nie może:
 1. naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego i dobrych obyczajów, w tym praw lub dóbr osobistych osób trzecich;
 2. zawierać treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić odbiorców w błąd, treści powszechnie uważanych za obraźliwe lub obsceniczne, wulgaryzmów, określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych oraz wskazujących na dyskryminację określonych osób lub grupy osób;
 3. być sprzeczna z wytycznymi dla społeczności portalu Facebook www.facebook.com/communitystandards/
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Publikacja Odpowiedzi pod postem konkursowym na Stronie Konkursu jest jednoznaczna ze zgłoszeniem udziału w Konkursie (dalej: „Zgłoszenie”).
 2. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu i potwierdzeniem spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik może dokonać Zgłoszenia wyłącznie jednej Odpowiedzi. W przypadku nadesłania przez Uczestnika większej liczby Odpowiedzi uwzględnia się wyłącznie pierwszą Odpowiedź, a pozostałe podlegają odrzuceniu. Odpowiedzi odrzucone nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Odpowiedź po dokonaniu Zgłoszenia nie może podlegać edycji. Odpowiedzi edytowane nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Usunięcie komentarza z Odpowiedzią jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie.
 6. Organizator opublikuje prawidłową odpowiedź na Pytanie Konkursowe na Stronie Konkursu po zakończeniu Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikować Uczestnika, który:
 1. naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. w związku z Konkursem naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 3. naruszy wytyczne dla społeczności Facebook www.facebook.com/communitystandards/.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zdyskwalifikowania Uczestnika także wówczas, gdy zajdzie uzasadniona wątpliwość co do prawdziwości tożsamości Uczestnika lub innych przekazanych przez niego informacji odnośnie jego osoby.
 2. Zdyskwalifikowany Uczestnik nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu wyników Konkursu.

§ 4 Zwycięzcy

 1. Odpowiedzi nadesłane przez Uczestników będą podlegały ocenie przez wyznaczonego pracownika (lub pracowników) Organizatora. Zwycięzcami zostanie czterech (4) Uczestników, których Odpowiedzi będą najbliższe prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe, o której mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu („Zwycięzcy”).
 2. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w terminie wskazanym w poście zawierającym Pytanie Konkursowe, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zwycięzcy zostaną poinformowani przez Organizatora o fakcie zostania Zwycięzcą w wiadomości prywatnej.

§ 5 Nagrody

 1. Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci dwóch (2) biletów na spektakl „Fanatyk: Mistrzostwa Świata w Łowieniu Metodą Gruntowąâ€, który odbędzie się 5 listopada 2022 r. w Poznaniu w Kinoteatrze Apollo, przy czym:
 1. dwóch (2) Zwycięzców otrzyma po dwa (2) bilety na spektakl odbywający się o godzinie 16:00 w ww. terminie,
 2. dwóch (2) Zwycięzców otrzyma po dwa (2) bilety na spektakl odbywający się o godzinie 19:00 w ww. terminie,

(„Nagroda”). Bilety stanowiące Nagrody będą miały postać elektroniczną (PDF) do samodzielnego wydruku przez Zwycięzcę. 

 1. Wartość Nagrody wynosi 300 zł (trzysta złotych) brutto. Nagrody zostaną zapewnione przez Współorganizatora, przy czym za wysyłkę Nagród do Zwycięzców odpowiedzialny będzie Organizator.
 2. W celu otrzymania Nagrody Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w sposób wskazany przez Organizatora w odpowiedzi na komentarz Zwycięzcy zawierający Odpowiedź. Nagroda zostanie przesłana Zwycięzcy w postaci elektronicznej na wskazany przez Zwycięzcę adres mailowy. 
 3. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, jak również zamiany Nagrody na inną rzecz, na ekwiwalent pieniężny, albo na jakikolwiek inny środek płatniczy lub nagrody innego rodzaju. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inną osobę.
 4. Organizator oraz Współorganizator nie pobiera żadnych podatków w związku z przyznawaniem Nagród. Przychód uzyskany z tytułu nagrody uzyskanej w Konkursie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Nagroda nie jest przyznawana Zwycięzcy w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą.
 6. Udział Uczestnika w Konkursie oraz spełnienie zobowiązań Zwycięzcy, nie stanowi podstawy żądania zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia. 

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika i Zwycięzcy jest Organizator. Dane osobowe obejmują dane podane przez Uczestnika i Zwycięzcę, w tym w szczególności imię, nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celach organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców także w celu udostępnienia informacji o jej wynikach, wydania Nagród oraz dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO). W przypadku powstania roszczeń związanych z Konkursem, dane osobowe będą przetwarzane w celu ich dochodzenia lub obrony przed nimi. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do wykonania wskazanych celów.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne do udziału w Konkursie oraz wysłania i odbioru Nagrody (w przypadku Zwycięzców).
 4. Uczestnik i Zwycięzca mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia, do sprzeciwu oraz do ich przenoszenia. W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. praw Uczestnik powinien skorzystać z Formularza Kontaktowego dostępnego w serwisie olx.pl lub skontaktować się drogą mailową na adres [email protected].
 5. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu i opublikowania listy Zwycięzców zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo w formie pisemnie pisemnej listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora: Grupa OLX sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-872 Poznań z dopiskiem „Konkurs Fanatyk”.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres do kontaktu ze zgłaszającym (korespondencyjny lub e-mail), okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie związane ze składaną reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Organizatora, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.
 4. Organizator rozpozna reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadomi Uczestnika Konkursu pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie https://blog.olx.pl/2022/10/17/fanatyk-2/ w Czasie Trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od dnia jego rozstrzygnięcia zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu.
 1. Wszelkie zgłoszenia naruszenia zasad Konkursu należy kierować na adres [email protected].
 2. Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 3. Wszystkie koszty związane z udziałem w Konkursie, w tym dostępem do Internetu będą ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a także prawdo do przerwania Konkursu lub jego wcześniejszego zakończenia.