Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na naszym kanale YouTube! Możecie wygrać najnowszy model telefonu od Apple – iPhone 14 PRO 128 gb! Szczegóły znajdziecie pod naszym odcinkiem Strefy Testów, natomiast regulamin dostępny jest poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj iphone 14 PRO

I. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu „Wygraj iPhone 14 PRO” (dalej: „Konkurs”) jest Cyberwolves sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piłsudskiego 4G, 05-077 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000613558, NIP: 739-388-43-69, kapitał zakładowy 5.000  złotych (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy wykorzystaniu strony internetowej YouTube https://www.youtube.com/c/OLXPolskaYT (dalej: „Strona konkursowa”).
 3. Konkurs trwa od dnia 01.12.2022r. do dnia 31.12.2022 r.
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania oznaczone niniejszym Regulaminem.
 6. Nagroda w konkursie została szczegółowo opisana w pkt IV 2 niniejszego Regulaminu (dalej: „Nagroda”).

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie pisemnej zgody na udział w Konkursie przez opiekuna prawnego/przedstawiciela ustawowego.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
  1. a)  pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin,
  2. b)  osoby współuczestniczące w organizacji Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy do dnia 31.12.2022 r. przesłać Organizatorowi za pośrednictwem Strony konkursowej, zgłoszenie do Konkursu w postaci komentarza napisanego pod filmem – odcinkiem Strefy Testów OLX – Test iPhone 14 PRO, zawierające:
 4. odpowiedź na pytanie „Który odcinek Strefy Testów OLX podoba Ci się najbardziej i dlaczego?”.
 5.  odpowiedź na pytanie „dlaczego to Ty powinieneś wygrać?”.
 6. Imię i nazwisko Zwycięzcy Konkursu, może być ujawnione publicznie.
 7. Przystąpienie do Konkursu poprzez czynności oznaczone w ust. 3 powyżej oznacza, że Uczestnik Konkursu:

a)  zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu,

b)  wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia, nazwiska i zgłoszenia dla celów Konkursu.

III. Przebieg Konkursu.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt II ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać w okresie od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. włącznie.
 2. Organizator powoła trzyosobowe Jury Konkursowe, które w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, dokona wyboru 1 zgłoszenia Konkursu, które otrzyma nagrodę. Dokonując wyboru Jury będzie oceniać kreatywność i oryginalność odpowiedzi.
 3. Jury Konkursowe dokona wyboru najlepszego zgłoszenia Konkursu w terminie do dnia 05.01.2023r. Imię i nazwisko osoby, która zostanie wybrana przez Jury Konkursowe zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Konkursu.
 4. Nagroda dla Zwycięzcy Konkursu zostanie przekazana w terminie do dnia 15.01.2023 r.

IV. Nagroda.

 1. Fundatorem Nagrody jest Organizator oraz Sponsor konkursu – Grupa OLX sp. z o.o..
 2. Na Nagrodę w Konkursie składa się:

a) nagroda rzeczowa obejmująca: iPhone 14 PRO 128 GB.

 • Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zryczałtowanej wysokości 10% wartości Nagrody, stosownie do postanowień art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego Zwycięzcę tj. równowartość 11,11% wartości Nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem Nagrody, Organizator pobierze od Zwycięzcy Nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.
 • W przypadku przyznania Nagrody w Konkursie, Zwycięzca prześle niezbędne dane do przekazania i odprowadzenia należności publicznoprawnych związanych z przyznaniem Nagrody (tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki Nagrody, a w celach rozliczeniowo – podatkowych PESEL oraz adres właściwego Urzędu Skarbowego) w wiadomości e-mail na adres [email protected] w terminie 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu.
 • W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z Nagrody, nagroda zostanie przekazana dla osoby, która zajęła następne miejsce.
 • Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości zamiany Nagrody na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny oraz, że Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Reklamacje.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu można zgłaszać na adres siedziby Organizatora, adres poczty elektronicznej: [email protected], lub w inny sposób umożliwiający Organizatorowi bezpośrednie zapoznanie się z treścią zgłoszenia reklamacyjnego i umożliwiający odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia, w którym Organizator otrzyma zgłoszenie.
 2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje nie później niż w terminie 14 dni od daty jego zakończenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego reklamację, jak również dokładny opis stanu faktycznego oraz wskazanie przyczyny reklamacji wraz z datą wystąpienia zdarzenia będącego jej przyczyną.

VI. Ochrona danych osobowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 1000).
 2. Administratorem danych jest Cyberwolves sp. z o.o. W przypadku umieszczenia uzyskanych w ramach Konkursu danych osobowych na portalu internetowym YouTube, może dojść do udostępnienia danych osobowych podmiotowi prowadzącemu portal i podmiot ten będzie kolejnym, odrębnym administratorem danych osobowych, który może przetwarzać je wg własnych zasad i dla własnych celów, oraz może dojść do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W związku z tym Organizator wskazuje, że w przypadku portalu YouTube odrębnym administratorem danych będzie Google Ireland Limited z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (adres aktualny na dzień rozpoczęcia Konkursu).
 3. Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zapewnienia prawidłowej realizacji konkursu, a zwycięzcy również w celu dostarczenia nagrody wraz z przyznanymi prawami, oraz w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową.
 4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, usunięcie.
 5. Przetwarzane będą dane osobowe uczestników obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, a w przypadku zwycięzcy dodatkowo adres, pod który należy dostarczyć nagrodę oraz numer PESEL.
 6. Podanie danych osobowych przez uczestnika ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie i zawarcia umowy, a w przypadku zwycięzcy dodatkowo w celu otrzymania nagrody.
 7. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. a)  sprostowania danych,
  2. b)  usunięcia danych,
  3. c)  ograniczenia przetwarzania danych,
  4. d)  przenoszenia danych,
  5. e)  wniesienia sprzeciwu,
  6. f)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa i niniejszym regulaminem.

13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane w trakcie trwania umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Administratorem oraz do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa.

14. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

a)  przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

b)  utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

c)  nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 888).
 4. W związku z organizacją Konkursu za pośrednictwem platformy YouTube, Organizator wskazuje, że wytyczne dla społeczności YouTube dostępne są pod linkiem https://www.youtube.com/intl/pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/, zaś nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje dyskwalifikację. Organizator wskazuje również, że właściciel portalu YouTube nie sponsoruje niniejszego Konkursu, jak również nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z konkursem.